Posts

LAMİNASYONLU AHŞAP KİRİŞLERİN ÇEŞİTLİ YAPILARDA KULLANIMI

   Laminasyonlu Ahşap Kirişler

  Laminasyon tekniğinde lamine oluşturmanın teknolojisi, kısaca küçük kesitli birçok tahtanın tabaka halinde birbirleri ile yapıştırılması ve hammadde odunun daha tasarruflu olarak kullanımı, başkaca, yapı elemanlarının fiziksel ve mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi olarak ifade edilebilir. Laminasyonda kural olarak, farklı ağaç türü, değişen tabaka (kat) sayısı, farklı boyutlar ve şekiller uygulanabilmektedir. Örneğin, büyük boyutlu lamine elemanlarda (kirişlerde), lamine (tabaka) kalınlıklarının 25,4 mm. ile 50,8 mm. arasında olması gerekirken, pencere doğraması üretiminde kullanılacak malzemede ise, uygulanan forma göre lamine kalınlıklarının 3,2 mm.’ yi geçmemesi gerekmektedir.

    Laminasyonlu ahşap kirişler (LAK), kulanım yerine ve amacına göre düz yada değişik formlarda uygulanabilmektedir. Kemer şeklinde yapılan taşıyıcı elemanlarda dayanak noktaları arasında 152,5 m açıklık, düz lamine elemanlarda ise 42,7 m açıklık yapılabilmektedir. Bu açıklıklarda kullanılan lamine elemanın kesit kalınlığı 2,13 m’ yi bulmaktadır.

   Düz kirişler genellikle kendisini oluşturan tabakanın yatık yada dikine olarak yerleştirilmesi ile imal edilmektedir. Özellikle kullanım yerinde yapılması zor ve ekonomik olmayan makas, kolon gibi birden çok elemandan oluşan birleşik yapı elemanları, üretim yerinde monte edilebilir. Güzel biçim verilebilmesi, estetik olması, bakımının kolaylığı, montaj süresinin kısalığı nedeni ile LAK’ in birçok yerde kullanılmakta olup, en yaygın kullanım alanları aşağıda sıralanmış bulunmaktadır.

a. Köprü inşası, hipodrom, gemi kısımları,

b. Ahşap evlerin iç taşıyıcı elemanlarında,

c. Ahşap evlerin merdiven, tavan, duvar ve yer döşemelerinde,

ç. Okul, cami, alışveriş merkezi gibi yapılar,

d. Spor salonları, kapalı yüzme havuzu, kapalı tribün yapıları,

e. Büyük depo ve hangar yapımı, fabrika binaları,

f. Sinema, tiyatro, konser, teşhir ve gösteri salonlarının iç mekanlarında,

g. Konut, otel, bahçe mobilyası, pergola yapımı,

ğ. Kapı, pencere, pervaz ve lambri üretiminde,

h. Vagon ve karavanların duvar, tavan ve yer döşemelerinde,

ı. Hava ve deniz ulaşım araçlarının iç mekanlarında,

i. Doğrama profili olarak,

k. Çatı malzemesi,

l. Özellikle kullanım yerinde yapılması zor ve ekonomik olmayan makas, kolon gibi yerlerde L.A.K.’ ler
ideal kullanım yeri olarak değerlendirilmektedir.

LAMİNASYONLU AHŞAP KİRİŞLERİN ÇATIDA KULLANIMI

       Hafif olmasına karşılık yeterli dirence sahip olması ve temele az yük vermesi nedeniyle ağaç malzeme büyük oranda  kullanılmaktadır. Şekil 1 ve 2’ de çatıda kullanılan LAK’ler görülmektedir. Çatıda LAK’ lerin şu gibi kullanım yerleri bulunmaktadır. Mertek, Aşık (Mahya, Damlalık), Gergi, Baba, Bırakma Kirişi, Göğüsleme, Kuşak, Yastık, Dikme gibi çeşitli isimlerle değerlendirilmektedir. Uygulaması için; çivi, vida, bulon ve tutkal gibi birleştirme elemanları yada geçmeler kullanılır. Bu amaçla masif ahşap (yapıştırılmış) da değerlendirilebilir. Gerek asma ve gerekse oturtma çatılarda ahşap güvenle kullanılmaktadır. Ayrıca kafes sistemlerde de ahşabın değerlendirilmesi söz konusudur. Çoğunlukla kullanılan ağaç türü göknar, kayın, meşe, dişbudak, gürgen, ceviz ve sedirdir.

lamine sekil 1

      Almanya’da laminasyonlu ahşap kirişlerle fuar alanı yapılmıştır. Şekil 3’ de fuar alanı projesi, Şekil 4’ de fuar alanı inşaatı, Şekil 5’ de fuar alanın tamamlanmış hali görülmektedir.

lamine sekil 2

LAMİNASYONLU AHŞAP KİRİŞLERİN KÖPRÜ YAPIMINDA KULLANIMI

       Lamine ahşap presin hareketli pistonları, hareketli alt kayıtları sayesinde istenilen boy ve genişlik ve kalınlıkta kavisli kirişler yapılabilmektedir. Bu kavisli kirişlerde Şekil 6’ da proje aşamasındaki bir köprüde laminasyonlu ahşap kirişlerin nerelerde kullanılacağı görülmektedir.

lamine sekil 3

      Şekil 6. Proje aşamasındaki bir köprüde laminasyonlu ahşap kirişlerin kullanım yerleri Şekil 7’ de köprünün yapılış aşaması ve Şekil 8 ve 9’da da köprünün tamamlanmış hali görülmektedir.

lamine sekil 4

lamine sekil 5

LAMİNASYONLU AHŞAP KİRİŞLERİN DOĞRAMA PROFİLİ OLARAK KULLANILMASI

   LAK’lerin en önemli kullanım alanlarından bir tanesi de doğrama profili olarak kullanılmasıdır. Dış cephede çeşitli atmosferik olaylara maruz kalan pencerelerde ve kapılarda kullanılacak ahşabın lamine edilmesi gerekir. Şekil 10’da lamine ahşap doğrama profili görülmektedir.

lamine sekil 6

      Şekil 11, 12 ve 13’ de görüldüğü gibi laminasyonlu ahşap kirişler pencerelerde kasa (telore), kanat, kayıt olarak; kapılarda ise başlık, seren, kayıt gibi isimlerle kullanılmaktadır. Şekil 14’ de lamine ahşap kirişin kapılarda kayıt olarak kullanılması görülmektedir. Sonradan ölçülerinde meydana gelebilecek daralmaları önlemek için özellikle bina içi kapı ve pencere laminasyonlu ahşap kirişler %8-10 rutubete kadar kurutulur.

lamine sekil 7

   Pencere doğramalarında genellikle çam, sedir, meşe, ladin, göknar ve bazı yabancı türler kullanılmaktadır. Bina içi pencere doğramalarında ladin; kapılarda ise göknar tercih edilir. Bina dışı kapılarda (dış ortam etkilerine maruz kalan) çam, sedir, meşe, dişbudak ve karaağaç kullanılmaktadır.

LAMİNASYONLU AHŞAP KİRİŞLERE UYGULANAN BAĞLANTI DETAYLARI VE ELEMANLARI

     Laminasyonlu ahşap kirişlerin üretiminde ürün formuna göre özel kalıpların kullanılması gerekmektedir. Kullanılan kalıplar seri imalat ilkelerine uygun olmalı, birleştirme anında kolayca ve pratik şekilde ayarlanabilecek sistemde tasarlanmalıdır.

    Lamine olarak üretilen kiriş, kolon ve aşıklarda uygulama yerine göre metal bağlantı yardımı ile değişik birleştirme detayları uygulanmaktadır.Bununla ilgili detaylar Şekil 15’ de verilmiştir.

lamine sekil 8

Burada;
a. Metal boru kolon üzerinde laminasyonlu kiriş birleştirme
b. Lamine kolon üzerinde U plaka ile kiriş birleştirme
c. Lamine kolon üzerinde T Plaka
d. Lamine kolon ve kirişin düz plaka ile birleştirilmesi
e. Kafes sistemlerde kiriş ve aşık bağlantısı
f. Lamine kolon ve kirişin L plaka ile bağlantısı
g. Lamine kolonun beton duvar üzerine bağlanması
h. Çatı sırtı bağlantı detayı
ı. Kiriş – aşık bağlantı detayı
i. Lamine kolonun beton zemine V plaka ile bağlanması
j. Lamine kolonun beton zemine L plaka bağlanması
k. Kiriş – aşık bağlantı detayı
l. Kavisli taşıyıcının hareketli mafsalla beton zemine bağlanması (24 m’den daha fazla açıklıklarda)
m. Kavisli taşıyıcının sabit mafsalla beton zemine bağlanması (24 m’ye kadar olan açıklıklarda)
n. Kavisli taşıyıcılarda boy birleştirme detayı
o. Lamine çatının taşıyıcı üzerine bağlanması

Şekil 16’da da laminasyonlu ahşap ile aşık bağlantısında kullanılan bağlantı elemanları görülmektedir.

lamine sekil 9

SONUÇ VE ÖNERİLER

       Bilindiği gibi ağaç malzeme, ilk çağlardan beri kullanım sayısı gitgide artarak insanların hizmetine sunulmaktadır. Odun hammaddesinin insan yaşamı alanında binlerce kullanım yeri olduğu bilinmektedir. Günümüzde, artan nüfusa paralel olarak ağaç malzemeden elde edilen ürünlerin tüketimi de artmıştır. Bu sonuç beraberinde odun hammaddesine duyulan gereksinimi artırmış ve sektörde bu soruna ilişkin birçok arayışlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biride masif ağaç malzeme yerine kullanılabilecek lamine ağaç malzemelerin üretimidir.

      Masif ağaç malzemeden üretilecek olan yapı elemanlarının boyutları sınırlıdır. Fakat, laminasyon yöntemi ile istenilen boyutlarda üretim yapılabilir. Çok değişik stillerde ve sınırsız formda çalışma olanağı verir. Laminasyonda kullanılan ağaç malzemeler ince ve küçük boyutlu olduğundan, doğal yöntemle ekonomik olarak kurutulabilmektedir. Büyük boyutlu ağaç malzemelerin doğal olarak kurutulması kısa sürede yapılamadığındanek bir kurutma maliyeti gerektirir. Özellikle kavisli elemanlarda, kritik yükün meydana geldiği kesitlerde boyutlar diğer taraflara göre daha büyük yapılabilmektedir. Daha az direnç gerektiren yapısal elemanların iç katlarında teknolojik değeri düşük ağaç malzeme kullanılmasına olanak sağlanmaktadır. Uygulanan en boy birleştirme yöntemleri ile çok kısa boylarda ki ağaç malzemenin değerlendirilmesine olanak sağlandığından fire oranı azalmaktadır. Ayrıca, ağaç malzemenin bünyesinde bulunan kusurlarından temizlenerek kullanılmasını sağlar. Yapıştırıcı olarak kullanılan tutkalın su itici özelliği ve katların düzenlenmesinde ağaç malzemedeki yıllık halka konumlarının iç gerilmeleri dengeleyecek şekilde tasnif edilmesi, lamine ağaç malzemenin aynı cins mono blok ağaç malzemeden daha az çalışmasına neden olmaktadır.

      Orman ürünleri endüstrisi sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde çok büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde dünya orman ürünleri pazarlarında, yeni teknolojilerin kullanılması, ürünlerin kullanım alanlarının genişletilmesi, pazarlarda yeni yapısal durumların ve rekabetin ortaya çıkması, ahşap artık ve malzemeye yeniden önem verilmesi gibi konular tartışılmaktadır. Dünyada ekonomik büyümenin devam edeceği, orman endüstri ürünleri üretiminin artacağı, yeni ürünlerinin söz konusu olduğu göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin orman ürünleri endüstrisinin ihmal edilemeyeceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Ahşap sektörü de
sürekli kendini yenileyen yeni ürünlerin üretimi ile teknolojiyi yakından takip ettiği anlaşılmıştır. Buna bağlı olarak laminasyonlu ahşap kirişlerin üretimi Türkiye de yaygınlaştırılmalı, üretimin hızlanması sağlanmalı ve yurt dışına ihracat edilmelidir.

Kaynak: Bartın Orman Fakültesi Dergisi Yıl: 2008 Cilt:10 Sayı:14

Selman KARAYILMAZLAR, Yıldız ÇABUK, İbrahim TÜMEN, Ayşe ATMACA

Peyzaj Tasarımında Kullanılan Elemanlar-II

Döşemelerin konstrüksiyonu

İlk olarak zemin, döşeme için hazırlanır. Bütün kökler, bitkiler, yosunlar, vb. temizlenir. Daha sonra yüzey bir silindir ya da başka bir aletle düzeltilip, sıkıştırılır. Böylece hazırlanan temele alt toprak katmanı denir. Bu tabakanın üst yüzeyi biçimlenme katmanı olarak adlandırılır.

Bir döşeme iki katmandan oluşur: temel ve yüzey tabakası. Yaya trafiği için temel, 5-7 cm.lik bir blokaj tabakasıdır. Yaya yükünün yoğunluğuna göre bazen blokajın üstündebeton temel tabakası da kullanılır.

Taşıt trafiği için temel 7cm. blokaj ve 7-10 cm. beton veya sıkıştırılmış topraktır. Yüzey drenajı için minimum eğim %1,5 tir.

Yüzey suyu drenajı

Kaplama İşlevi                   Minimum Eğim

Araç trafiği                                  %2-2,5

Bisiklet yolları                           %2,5

Yaya yolları                              %2-3,3

Meydanlar, v.b                        %2-3

Kaplamanın çeşidi           Minimum Eğim

Beton                                            %1,7

Zift veya katran                        %2-2,5

Çakıl taşları                                 %3,3

Birim malzemeler                     %1,4

• Arazi drenaj tahliye seviyelerinin eğimi

• Alt – toprak katmanın türü

• Su tablası seviyesi ve mevsimsel değişiklikleri

• Doğal drenaj olanakları: hendekler, dereyolları ve bunların su akıtma kapasiteleri.

• Kanalizasyon sistemi olanakları ve kapasitesi

• Kaplanması düşünülen alanın genişliği

• Yağmur suyu miktarı ve yağmur yoğunluğu

• Kaplama malzemesinin geçirgenlik ve soğurma derecesi

• Görsel nitelik

Kenar elemanları

• İşlevleri

a. Kaplanan alanın sınırlarını korumak ve yatay genişlemeyi önlemek;

b. Kaplama ve diğer yüzeyler arasındaki sınırları tanımlamak: diğer bir kaplama, çim, su, yaya yolu, araç yolu gibi;

c. Kaplanmış alanın yayılımını tanımlamak;

d. Yüzeyler arası yapısal birleşimleri oluşturmak;

e. Zemin suyunu toplamak;

f. Trafiğini denetlemek ve belli bir rotada tutmak;

g. Seviye farklarını tanımlamak ve sağlanmasına yardımcı olmak.

Kenar elemanları için kullanılacak malzeme seçimini etkileyen bir çok faktör vardır: işlev, kaplanmış alanlarla uyum açısından görünüş, dayanıklılık, maliyet, malzemenin kolay bulunabilirliği gibi.

Yüzey kaplamalarında olduğu gibi kenar elemanlarında da farklı malzemeler kullanılabilir; doğal taş, hazır beton, tuğla ve ahşap vb. Kenar elemanları, kullanılan malzemeye, kaplanmış yüzey türüne, seviye farkına göre yatay ya da düşey olarak konumlandırılabilir.

Duvarlar 

Peyzaj tasarımında kullanılan duvarlar, ağaç, çalı, çit ve toprak gibi doğal malzemelerle de yapılabilir. Burada konumuz olan duvarlar, taş, tuğla, beton, beton blok, ahşap, demir, ip, vb. inşai malzemelerle de yapılanlardır.

Duvarlar aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılır:

a. Sınırları ve alanları tanımak;

b. Mekanlar yaratmak;

c. Mahremiyet sağlamak;

d. İstenmeyen görünümleri saklamak;

e. Toz, rüzgar, ve aşırı güneşten koruyarak alt-iklim bölgesi oluşturmak.

Duvar, bu işlevlerden bir veya birkaçına uygun biçim ve yükseklikte inşa edilir. Duvarda kullanılacak malzemeye, duvarın işlevine, toprağın direncine, malzemenin erişebilirliğine ve maliyetine göre karar verilir.

İstinad duvarları kazma ya da doldurma sürecinde fazla seviye farkı olmuşsa, toprağı yerinde tutmak için kullanılır.

Duvar temelleri donma ve nem hareketlerinin olmayacağı seviyeye kadar inmelidir. Harpuştalar duvarın üst yüzeyine suyun işlemesini önlemek ve bu suyu akıtmak için kullanılır. Duvarı görsel olarak da etkiler.

Duvar çeşitleri

Duvar boyutları ve yapım yöntemleri kullanılan malzemelere göre değişir.

• Tuğla duvar

• Beton blok duvarlar

• Yerinde-dökme beton duvarlar

• Taş duvarlar

• İstinad duvarları

Yaya ve Taşıt Trafiği Yolları

Bir yaya ya da araç trafiği yolunun rotası, özellikle geniş kırsal çevrelerde, arazinin biçimlerine göre belirlenmeli, ve bitki gruplamalarıyla da vurgulanmalıdır. Araçların artması ve potansiyel olarak taşıdıkları tehlike, yaya yollarına karşı araç yolları sorununu gündeme getirmektedir. Şehir plancıları ve mimarlar bir süre motorlu trafiğin yaya yollarından tamamen ayrılmasını tercih etmişlerse de, gerçekçi olan anlayış, yüzey dokusu, seviye farkları ve bariyerlerin dikkatli detaylandırılmasıyla ve ikisinin farklı ölçekleri arasında denge kurup yayalara koruma sağlanmasıyla, iki trafik türünün gereken yerlerde bir arada yer alması şeklindedir.

Yaya ve araç yollarının genişliği aşağıdaki faktörlere göre belirlenir:

a- Taşınacak trafiğin çeşidi; araç, bisiklet, çocuk arabası, yaya, vb.

b- Taşınacak trafiğin miktarı; yoğun kullanım, tek şerit, iki şerit, vb.

c- Her iki taraftaki kenarların türü; açık veya kapalı, duvar veya binalarla çevrili, vb.

d- Bütçe.

Araç trafiği yaya trafiğinden tamamen farklıdır ve farklı bir biçimlendirme gerektirir. Tarihsel kent merkezlerinde at arabaları için şekillendirilen yollar bugün motorlu taşıt trafiğini taşımaya zorlanarak, büyük sorunlara yol açmaktadır. Araç trafiği yolları boyunca peyzajın düzenlenmesi konusu da önemlidir. Özellikle hızlı trafik yükünün olduğu otobanlarda, yolcunun seyahat sırasında, göreceği manzara hem estetik açıdan, hem de güvenlik yönünden önem kazanmaktadır.

Mimar ve peyzaj tasarımcısı olarak bizim ilgi alanımıza genellikle, tasarlanacak arazi kapsamında, araç veya bağlantı yolları gibi küçük ölçekli trafik yolları girmektedir.

Araba parkı yerleri

Araba parkları geçici ya da kalıcı olabilirler. Eğimli bir arazi de araba parkı için uygun olabilir. Eğer eğim fazlaysa, araba parkı topografya eğrilerine paralel, giriş ve çıkış yolları eğime dik olarak tasarlanmalıdır. Otoparkta kullanılabilecek en fazla eğim %5’tir. Trafik yükünü kaldırabilmesi için genellikle araba parkını döşemek gerekmektedir. Bununla birlikte, çakılla kaplanmış ve ağaçlarla gölgelenmiş bir alan, serbest düzende bir araba parkı olarak kullanılabilir. Eğer araba parkı seyrek kullanılıyorsa ve iyi drenaj sağlanması gereken bir yedeyse, yeri kaplamada çim kullanılabilir. Diğer kaplama malzemeleri şunlar olabilir:

Stabilize çakıl (ziftli malzemeyle karıştırılmış ve silindirle düzeltilmiş);

Çakıl (serbest ya da ziftle karıştırılmış);

Asfalt;

Birim malzemeler;

Yerinde dökme beton.

Park eden araçlarla bağlantılı olarak bir yaya yolu olmalıdır.

Zeminde araba yerlerinin çizilmesi mekandan tasarruf sağlayacaktır. Park edilmiş araçların görsel etkisi, araçları gölgeleyecek şekilde park alanları boyunca veya yaya yollarına dikilen ağaçlar ya da çalılarla yumuşatılabilir. Yaprağını döken ağaçlar sonbaharda sorunlara yol açabilir; gene de geniş gölge veren ağaçlar tercih edilmelidir.

Yaya yolları

Yaya yolu, tıpkı nehir gibi, en az direnç gösteren rotayı takip eder ve en kısasını seçmeye çalışır. Her yaya yolunun belli bir gücü vardır ve kendisine yer açar. Yaya yollarının tasarımı için bazı ana hatları ve düşünülmesi gereken noktaları şöyle tanımlayabiliriz:

• İnsanların zeminde yarattıkları rotalar en mantıklı olanlarıdır. Dolayısıyla kampus gibi çok sayıda insanın bulunduğu geniş çevrelerde öncelikle ana arterler tespit edilir; ikincil yollar ancak kişilerce en çok kullanılan patikalar belirlendikten sonra inşa edilir.

• Hızlı yaya trafiği düz ya da çok az eğimli arazi ister.

• Yaya yolları ağında kavşaklar önem kazanmaktadır. Kavşakların genişletilmesi yolların birbirinin akışını kesmesini önleyecektir.

• Merdiven ve rampaların üst ve altlarında guruplar toplanabilir. Böyle noktalarda genişletme, yaya trafiğini rahatlatacaktır.

• Yayaya doğrusal ya da eğrisel patika alternatiflerinin arasından seçme şansı verilmesi en iyisidir.

• Araç ya da yaya dolaşımı, hareket öngördüğünden, rota boyunca değişimle, ve türlü çevrelerin etkileri ve duyumsal deneyimler dizisiyle bağımlıdır.

• Yaya yolu güzergahı için yön seçeneklerinin mümkün olduğu geniş arazilerde, rotayı arazinin özellikleri belirlemeli; bitkilendirme vurgu için kullanılmalı ve oyalanmak istemeyenlere mümkünse direkt rotalar sağlanmalıdır.

• Bir yaya yolunun tasarımı yer ve kimlik tarifleme, kapalılık, çeşitlilik ve gizem gibi kavramları barındırabilir. Sonuç olarak arazi formu (topografya), mimari (peyzaja yansıyan sanal bina çizgileri), malzeme ve bakım, yaya yollarının yapımını etkileyen başlıca faktörlerdir.

Seviye Farkları

Seviye farkları eğimler, teraslar, basamaklar ve rampalar aracılığıyla yapılabilir.

Eğimler

Eğimlerin ayarlanması, topografyayı ve diğer arazi niteliklerini dikkate alan ve destekleyen bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. %15’ten fazla olan eğimler çim olarak bırakılabilir. Az olarak düşünülebilecek eğimler (2:1, yatayın dikeye oranı) ufak ya da büyük çakıl taşları, andezit taşları ya da birim malzemelerle kaplanabilir. Bu döşemeler, kök yapısının eğimli toprağı yerinde tutacak bitkilendirmeyle bir arada da kullanılabilir.

Orta derece eğimler için (1:2 ile 2:1 arası), zamanla içinde yetişecek olan bitki köklerinin tel ızgaranın yerini alacağı, üst toprakla doldurulmuş ve tel örgüyle güçlendirilmiş, ahşap ızgaralar kullanılabilir.

Dik açıya yaklaşan ve yüksekliği 2m.’den az olan eğimler, suyun sızmasına izin verecek kaba yontu taş veya diğer birim örgü malzemesi, ya da suya dayanıklı ahşap bloklardan harçsız duvarlarla desteklenmelidir.

Teraslar

Teraslama eğimli bir zeminden çok bir dizi düz zemin istendiğinde yapılır. Eğimin oranına göre seviye farkı az ya da çok olabilir. Teraslanmış bir arazinin karakteristikleri, sağladığı açı görünüm ve farklı seviyeleri bağlayan basamaklarda aşağı- yukarı ulaşabilme olanağıdır.

Eğimli bir arazi, istinad duvarlarıyla birbirinden ayrılmış hafif meyilli yüzeyleri olan teraslar şeklinde düzenlenebilir. Teras seviyeleri basamaklar ya da rampalarla birbirine bağlanır; tüm sistem dinamik bir tasarım yaklaşımı gösterir. Teraslama arazinin eğimli niteliğini
taşımalı ve teraslamayla vurgulanan yönlenme anlamlı olmalıdır. Arazinin eğim niteliğini ve alanın doğal yüzey drenaj sistemini bozmamak ve maliyeti yükseltmemek için gereksiz kazma ve doldurma işlemlerinden kaçınılmalıdır.

Teraslar arasında seviye farkları keskinse istinad duvarları kullanılır; eğer keskin değilse çimle ya da döşeme malzemesiyle kaplanmış meyilli bir yüzey de kullanılabilir.

Merdivenler, rampalar ve rampalı basamaklar 

Genellikle, dış mekandaki basamaklar iç mekanlarınkinden farklıdır. Dışarıdaki basamaklar daha alçak ve enli olursa daha iyi bir görüntü ve rahatlık sunar. Dış mekan tasarımında basamaklar aynı zamanda oturmak içinde kullanılacak şekilde düzenlenebilir.

Bir dış çevrede, eğer o çevre bebek arabaları taşıyan ya da özürlü kişiler tarafından sık kullanılıyorsa, merdiven basmaklarının yanında bir rampa sağlamaya dikkat edilmelidir.

Dış mekanda basamaklar sadece eğimli bir zemin üstüne basamaklar konarak basitçe yapılabileceği gibi, nerdeyse iç mekan merdivenleri gibi de inşa edilebilir.

Dış mekan basamakları genellikle üç çeşittir.

• Bağlandığı duvardan, kaya veya topraktan oyulmuş gibi, dolu ve heykelsi olanlar;

• Rıhtlar olmadan, taş, betonarme ya da ahşaptan konsol çalışan basamaklar;

• Arazideki yapının gerçekten bir parçası olup; taş, betonarme, hazır beton bloklar, ahşap, tuğla, vb. malzemelerden yapılan ve daha mimari tipte olanlar

peyzaj5 peyzaj6

Kaynak: Şule KADER ve Mustafa KUPİK /Peyzaj mimarisinde tasarım

Ahşap Parke Kaplama

Ahşap Parke Kaplama

Genellikle sert ağaçtan fabrikasyon olarak, 1,5–2,5cm kalınlığında, 2,5-5cm genişliğinde ve10-40cm boyunda üretilerek piyasada hazır olarak bulunan parkelerin döşeme şekillerine göre çeşitleri vardır. Parkelerin cumba ve maktalarının ikisi kinişli, diğer ikisi ise kendinden çıtalıdır.

Şekil 55

Parkeler zemine özel yapıştırıcılarla bağlanarak döşenir.

Şekil 56

Zemin üzerine kadronlar döşenerek parkeler çiviyle kadronlara bağlanarak ta döşenebilir.

Şekil 57

Parkeler düz tahta kaplama üzerine de döşenebilir.

58

Başlıca parke döşeme şekli olarak; düz, balıksırtı, kare ve hasır döşemeyi gösterebiliriz.

59

60

Parke çeşitlerini dört grupta inceleyebiliriz. Bunlar:

Klasik tip parkeler,

Rabıta tip parkeler,

Lamine tip parkeler,

Laminant tip parkeler.

Klasik Tip Parkeler

Tamamen tabi (doğal) ahşaptan (kayın, meşe ve kestane) imalatlardır. Fabrikasyon olarak standart ölçülerde ve ambalajlar halinde piyasada bulunurlar. Dört tarafları kinişli (zıvanalı) 5 cm genişlik, 30 cm boy ve16 mm kalınlık imalat ölçüleridir.

Kör döşeme üzerine uygulama yapıldığı gibi, parkeler direk olarak özel yapıştırıcıları ile beton zemine uygulanabilirler. Klasik parkelerin kör döşemeli uygulamaları daha çok kapalı spor salonlarında veya altında elektrik, telefon veya bilgisayar kablosu gizlenmesi gerekli büro, fabrika veya atölyelerde uygulanır. Bu uygulama zemine aynı zamanda hafif esneklik bile kazandırır. Klasik parkelerde en can alıcı nokta, kör döşeme altının böceklenme, nem ve çürümelere karşı hassas olmasıdır. Zeminin ziftle iyice doyurulması ısı kaybı için de gereklidir. Karşı ızgaralar arasına strafor (köpük) konması gerekir. Yüzeyleri özel cila ile parlatılır ve korunur.

86

Rabıta Tip Parkeler

Aynı klasik parkeler gibi dört tarafları kinişli (zıvanalı) yalnız ebatları klasik parkelerden daha büyük doğal ahşap imalatlardır.

Kalınlıkları : 16 mm,
Enleri : 6-9 cm
Boyları : 60-120 cm arasındadır.(60-80-100-120cm)

Boylarındaki değişik seçenekler imalat yerindeki malzeme firesini asgariye indirmek içindir. Yüzeyleri klasik parkelerde olduğu gibi özel cila ile parlatılır ve korunur. Klasik parkelere nazaran imalat ölçüleri büyük olduğu için kısa zamanda daha çok iş çıkarılır. Zamandan tasarruf sağlanır. Klasik parkeler gibi, düz, hasır, kare ve balıksırtı desenlerde döşenirler.

62

Lamine Tip Parkeler

Alt yüzü artık ağaç parçalarından yüzeyi ise; 3 mm doğal ağaç kaplamalı (hazır yüzü silinmiş ve cilalanmış) iki yüzey arası hurda sert ağaçlardan preslenerek yapılmış fabrikasyon imalatlardır. Klasik parkelerdeki gibi dört tarafları kiniş ve lambalıdır.

Lamine parke altına serilen 3 mm sünger, şilte gibi malzemeler üzerine döşendiğinde yüzer kaplama da denir. Diğer türlü yapıştırma sistemde uygulanabilir.

63

Kalınlıkları : 16mm
Enleri : 20cm
Boyları :100-120cm

Yüzeyleri silim ve cila işlemi istemez. Çünkü yüzeyler fabrikasyon olarak cilalıdır. Büyük boyutta düz ve kare desen olarak döşenebilirler. Zemine yapışmadan özel şilt dediğimiz 3-4 mm kalınlığında yere serilen sünger (sentetik malzeme) üzerine yatırılarak, birbirlerine geçirilerek ve ek yerlerine yapıştırıcı sürülerek montajları gerçekleştirilir. Bu arada yapıştırıcı sızmalarına dikkat edilmeli ve temizlenmelidir.

Lamine parkeler; doğal ahşaptan imal edilmiş ve üzeri film tabaka ile kaplanmış olarak iki şekilde imalat halinde piyasada mevcuttur. Doğal ahşaptan imalatların yüzeyi temizlik ve cila ister, yüzeyi kaplamalı film tabaka olan türleri yüzeyde cila istemez.

Laminat Parke

Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kağıtların üst üste konularak ,sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen malzemeye laminat denir. 1950’li yıllarda üreticisinin adı ile formika olarak tanıştığımız laminatın kullanımı Türkiye’de son derce yaygınlaşmıştır. Ağaç çeşitlerinin giderek azalması.
Ahşap malzemenin üç boyutlu çalışma özelliği.
Ahşap malzemenin bakım zorluğu.

Ahşap malzemede giderek artan maliyet faktörü tüm tüketicilerin ahşap kökenli türev malzemelere yönelmesine ve uzun vadede malzemelerin beğenilmesine yol açmıştır. Laminat malzeme üç grupta incelenir ;

1. HPL yüksek basınç laminatı
2. CPL sürekli basınç laminatı
3. DPL direkt preslenen laminatlar

HPL grubuna giren laminat parkenin yüzeyi termoset esaslıdır.Bu özellik termoset reçineden kaynaklanır.Termoset esaslı reçinelerin temel özelliği ısı ve basınçtan sonra oluşan yüzeyin daha sonra sıcaklıkla bozulamıyor olmasıdır.Laminat parkede tüm filmler termoset esaslı reçine ile emprenye edilir. Laminat parkenin temel yapısı;

1. Overlay:  Selülozik esaslı içinde alüminyum oksit parçaları konulmuş film tabakadır.Alüminyum oksit parçaları aşınma çizilme ısıya karşı mukavemeti sağlayan temel unsur olup laminat parkeyi benzer türevlerden ayıran en önemli özelliktir.

2. Desen kağıdı:  Sonsuz renk ve desende özellikle kaliteli odun hammaddesinden üretilebilen ileri teknoloji ile print edilen kağıt film tabakasıdır.

3. HDF: Yüksek yoğunlukta kansorejen madde içermeyen (E1) ve suya dayanıklı lif levha. ISO ve DIN normlarına göre kansorejen madde ihtiva etmemelidir.

4. Balans kağıdı: Stabilizasyonu sağlayan selülozik kağıt film tabaka. Montajı temizliği ve bakımı son derece kolay olan laminat parkeler renk ve doku çeşitliliği bakımından da her tür zevk ve tasarıma uygundur.Darbelere sıvı temizlik maddelerine aşınmaya çizilmeye güneş ışınlarına ve sigara ateşine tam bir dayanıklılık gösteren laminat yer döşemeleri evlerin haricinde trafiği yoğun olan banka otel alışveriş merkezleri ve tüm işyerleri için son derece uygundur.

64

Parke Uygulaması

Kör döşemesi hazırlanmış tahta kaplamanın üzerine parke paketlerini taşıyınız. Deseninizi belirleyiniz (Düz, balıksırtı, hasır veya kare desen). Şekilde parkelerin ortasından ip çekildiğine dikkat edin.

90º birbirlerine birleştirdiğiniz parke parçaların süpürgelik tarafına gelen uçlarını makinede 45º kesiniz.

65

Parke parçaları kiniş (geçmeli) yerinden galvanizli çivi ile kör döşemeye çakınız.

Parke ek birleşim yerlerinin aynı doğrultuda olması için döşeme alanında her iki yönde ip çekiniz ve işin tamamı bitinceye kadar ipi çözmeyiniz.

Döşeme işi bittikten sonra süpürgelikleri yerine başsız çivi ile duvardaki takoza veya silikonlu olarak duvara monte ediniz.

Parkedeki olası gerilmeleri düşünerek, parke ile duvar arsında boşluk bırakmayı unutmayınız.

Çivilerin başlığını kinişe (zıvana) gömülecek biçimde çakmaya özen gösteriniz.

Döşenecek yüzeyde çalışma hareketinizi çıkış kapısına doğru yönlendirmeyi unutmayınız.

Lamine Parke Uygulaması

Parke plaklarını çalışma durumunuza göre mahale alınız.

Parke gerilmelerine karşı duvar kenarlarına boşluk için takozlar koyunuz.

Parke yüzeye 3 mm kalınlıktaki sentetik süngeri (Şilte) seriniz.

Parke parçalarını zıvana (geçme) yerlerinden tutkallayarak birleşimlerini sağlayınız Zemine parkeyi yapıştırıcı kullanarak da deneyebilirsiniz. Yapıştırıcılı uygulama piyasada pek ilgi görmemektedir. İş bittikten sonra süpürgelik montajına geçiniz.

Laminat Parke Uygulaması

Laminat parkelerin firmalara göre değişik geçme ve uygulama şekilleri mevcuttur. Genel olarak laminat parkenin uygulama esasları aşağıda anlatılacaktır. Laminat parkeler yüzer sistem uygulandığı gibi yapıştırma sistem olarak da uygulanabilir.

Ambalajlı laminat parkeleri ve aletleri kullanım yerlerine uygun yerleştiriniz. 3 mm sünger (sentetik) şilteyi yere seriniz. Laminat parke kilit geçme sistemi aşağıda gözükmektedir.

66

Parke gerilmelerini dikkate alarak duvar diplerinde parke parçalarından yaptığınız takozları yerleştirerek boşluk bırakınız.

Bir boy duvar dibine devam ettiğiniz parkenin artan paçasını ikinci sıranın başına döşeyiniz (kesilmiş zıvanasız taraf ikinci sırada süpürgelik tarafına denk gelmiş olacaktır).

Sıranın son parçasını çektirme lama demiri ile çektirerek ve çekiçle vurarak kilit geçmeyi gerçekleştiriniz.

Kilit geçmeleri enine ve boyuna sert takoz ve çekiç ile vurarak birleştiriniz.

Döşeme işi tamamlandıktan sonra süpürgeliklerin arkalarına silikon sürerek başsız çivilerle duvara çivileyiniz.
Malzemeleri yerleştirirken çalışma yönünüzü unutmayınız.
Duvar diplerindeki boşlukların süpürgelik kalınlığını geçmemesine dikkat ediniz.
Sıra sonundaki son parçanın boy kesimini işaretlerken kilit geçmenin geçme boyunu hesaplayınız.(duvar dibindeki boşluğun büyümemesi için)
Kilit geçmelerin oturması için sert takozla parkeye enine, boyuna ve üstünden de vurmayı unutmayınız.
Süpürgelik montajında parke ile süpürgelik arasında boşluk kalmamasına dikkat ediniz.

Ahşap Deck Kaplama

Decking Sistemleri dış hava şartlarına ve suya karşı uzun yıllar dayanabilen ağaç cinslerinden üretilen zemin döşemesidir. Doğal ahşabın dekoratif güzelliğini bahçe, balkon, teras, yüzme havuzu kenarları hatta banyo zeminlerinde günümüz modern yaşamımızda ev ve iş yerlerimize girmiş bulunmaktadır. Ayrıca mermer ve fayans gibi soğuk ve kaygan zeminlere göre daha başarılı bir üründür.

67

Modüler sistem Ahşap Deck malzemelerde aynı ağaçtan ahşap taban ya da sıcak ve soğuğa mukavemetli kendinden kilitli plastik taban kullanılmaktadır. Boy malzemeler uygulamada daha fazla ustalık gerektirir uygulamada zemin üzerine karkas döşenerek, döşenen karkas üzerine gizli vida yada yapıştırma uygulaması ile monte edilmektedir.

Continue reading “Ahşap Parke Kaplama” »

Thermowood ahşaplar

Thermowood ahşaplar

 Özel olarak ısıl işlem uygulanmış ahşaplar kereste,dış cephe kaplaması ve zemin kaplaması olarak kullanılır. Isıl işlemin esası 1000 yıl öncesi Vikingler tarafından kullanılan yönteme dayanır.

120 C den 230 C ‘e kadar oksijensiz sıcak işleme tabi tutulan çam,ladin,kavak ve huş kullanılır.Ağaçların nemi %5 ila %7 oranında olacağından çalışması söz konusu değildir.Hiç bir kimyasal katkı ilavesi olmaksızın ısıl işleme tabii tutulan ağaçların selüloz zincirleri kırılarak ağacın içindeki özsuyu ve reçinesi açığa çıkarılır.

Çürümeye neden olan bitkisel ve hayvansal zararlılar yok olmaktadır.Bünyesindeki reçine ve rutubetin fazlası ahşaptan alınmaktadır.Artık ağaç neme,rutubete,mantara ve çürümeye karşı duyarsız hale gelir.

İşlem sonrasında rutubet % 60 oranında azaldığından ağacın çalışması azalmış,rutubete karşı direnci artmıştır.Güzel renk ve parlaklık sağlanır.Kimyasallarla emprenye edilmiş ahşaba ve sert ağaçlara bir alternatif oluşturur.Ağaç son derece hafiflemiş taşıma ve montajı kolaylaşmıştır.

Thermowood ahşaplar saunalarda,yüzme havuzlarında ,teraslarda,pergololarda,bahçe mobilyalarında,duvar,tavan ve taban döşemelerinde güvenle kullanılmaktadır.

Uygulama da zemin kaplanacaksa ızgara üstüne yapmakta fayda vardır, döşeme tahtaları arasına alüminyum çıtalar veya derz dolgular yaparak estetik görünüm elde edilir.Tik yağı veya koruyucu renkli vernikler kullanılarak doğal ortamlar yaratılır.

 

AHŞAP ÜRÜN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ ?

FİYAT KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLMESİ TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR:

·         Farklı firmalardan alacağınız fiyatları, fiyatlarımız ile bire bir karşılaştırabilmeniz açısından ve alacağınız ürünler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmeniz açısından farklı detaylar anlatılmıştır.
·         Genellikle kullanıcıların tam olarak ne aldığını bilmediği, satıcıların ise ne sattıklarını iyi bildiği sektörümüzde yanılgıya düşmemeniz açısından farklı detay bilgilerinin anlatımından kaçınılmamıştır.
·         Malzeme kalite sınıflarının karşılaştırılması konusunda dikkatli hareket edilmelidir. Çünkü her firma kendi kalite sınıfını oluşturmakta ve adlandırmaktadır. Kalite sınıfları konusunda merkezi ve kesin karar verici merciler bulunmamaktadır. Bu nedenle bazı firmaların 1. Sınıf olarak nitelendirdikleri malzeme bir diğer firmanın 2. Sınıfına denk gelebilmektedir. Bu nedenle teklif istenen firmalardan numune istemeniz veya yapmış oldukları ürünleri yerinde görmeniz yanılgıya düşmemeniz açısından önem arz etmektedir. Kalite sınıfları özellikle budak miktarı, var olan budak çeşitleri, malzemedeki renklenme gibi görsel özelliklere göre yapılmaktadır. Özellikle 1. ve 2. sınıf malzemelerde düşer budak bulunmamalıdır. Bu konuya dikkat edilmesi özellikle önemli bulunmaktadır.
·         Ağaç malzeme ile ilgili olarak önemli olan bir diğer konu ise, ahşap malzemelerin fırında, kullanım yeri koşulları için gerekli nem derecesine kurutulmuş olmasıdır. Ahşap malzemenin fırında uygun neme kadar, iyi fırınlarda ve gerekli kurutma programı ile kurutulması tam bir uzmanlık işi olup, ürünlerin kalitesi ve ömrü konusunda en önemli hususlardandır. İstanbul koşullarında dış mekânda kullanılacak olan ahşap malzemelerin %12-16 nem derecelerine kadar kurutulmuş olması son derece önemlidir.
·         Yoğun kullanım alanına sahip ve en çok talep edilen çam ağacı türleri orman ürünleri sektöründe yumuşak ağaçlar sınıfında yer almaktadır. Bu ağaç türlerinde kılcal damar çatlaklarının bulunması veya zamanla oluşması son derece normaldir. Bu çatlakların azlığı veya çokluğu ağacın doğru işlenmesi ve kalite sınıfına göre değişmektedir. Söz konusu çatlaklar yüzeysel kılcal damar çatlakları olduğu sürece statik açıdan problem oluşturmamaktadır. Seçeceğiniz ağaç türü ve sınıfları söz konusu çatlakların görsel durumunu etkileyecektir. 
·         Sektörde en çok kullanılan iki farklı ağaç türü olan, ithal Sibirya çamı ile ithal Ukrayna çamı arasındaki en önemli fark; Ukrayna çamının daha sert bir dokuya sahip oluşundan dolayı üzerinde kılcal damar çatlaklarının daha fazla olması veya zaman içerisinde daha fazla çatlak oluşması ihtimalinin daha yüksek olmasıdır.
·         Ahşap malzeme ile ilgili olarak tarafınıza hangi ağaç türünün verildiğini anlamanız için bir uzman desteği almanız veya güvenilir firmalar ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Bu konuda maalesef bazı firmalar farklı isimde verdikleri tekliflerin sonunda maliyetleri düşürebilmek adına, kullanıcıların ağaç türlerini tanımamalarından faydalanarak; söyledikleri ağaç türlerini kullanmamaktadırlar.
·         Ağaç malzeme ile ilgili olarak fiyatı etkileyen bir diğer unsur ise kullanılacak ahşap malzeme ebatlarıdır. Kullanılan malzeme ebatlarındaki değişiklikler fiyat konusunda ciddi farklar oluşturabilmektedir. Ürün detay anlatımlarımızda kullanacağımız ebatlar müşterilerimize hem tekliflerimizde hem de sözleşmelerimizde bildirilmektedir.
·         Ağaç malzemenin dışında kullanılan yardımcı malzemelerin kalitesi ve markaları da önem arz etmektedir. Örneğin bazı firmalar çatı izolasyonunda membran kullanmamakta direk şıngıl uygulaması yapmaktadır. Bu durum ilerleyen dönemde izolasyon problemlerine yol açmaktadır. İzolasyon sorunları yaşamamak için kullanılan malzemelerin marka ve kalitelerine dikkat etmek gerekmektedir.
·         Ahşap malzemeler üzerinde kullanılacak olan boyalar da son derece önem arz etmektedir. Bizler su bazlı özel dış cephe ahşap boyalarını kullanmaktayız. Boya markası olarak sektörün en önde gelen firmaları ile çalışmaktayız. Teknik özellikleri üst seviyede bulunan ithal marka boyalar tercih etmekteyiz. Bu tip boyaların en önemli özelliği ahşabın nefes almasını engellemediğinden çürüme veya mantarlanma gibi sorunların ortaya çıkmasına mani olmalarıdır. Ayrıca UV koruyucu özelliklerinden dolayı uzun ömürlü olabilmektedir. Bu sayede bakım periyotları daha uzun olabilmektedir. Dış cephede kullanacağınız ürünlerin pinotex veya selülozik bazlı boylar olmadığından kesinlikle emin olmanız gerekmektedir. Bu tip boyların ömürleri kısa olduğu gibi ahşap malzemenin de ömrünü kısaltmaktadır.
·         Fiyat karşılaştırmalarınızı sağlıklı bir şekilde yapabilmeniz için tüm detaylar tarafımızca müşterilerimize sunulmaktadır. Farklı firmalardan alacağınız fiyatları, tarafınıza sunmuş olduğumuz fiyatlar ile kıyaslarken ürün detaylarını da gözden kaçırmayacağınızı umut etmekteyiz. Ya da farklı firmalardan alacağınız tekliflerinizdeki detayları tarafımızdan talep ettiğiniz takdirde sizlere en uygun koşullarda ve yanlış yönlendirmelerin açıklamalarını yaparak ve teknik açıdan olması gerekenlerden taviz vermeden sizler için yeniden çalışmalar yapabileceğimiz belirtmek isteriz.
·         Tarafımızdan sipariş vermemeniz durumunda dahi teknik olarak sormak istediğiniz her konuda sizlere cevap vermekten imtina edilmeyecektir. Bu konudaki misyonumuz kişilerin yanlış tercihlerden uzak durmalarını sağlamak ve ahşap malzeme konusunda gerekli bilinci oluşturmaktır.

AHŞAP ÇİTLER VE KORKULUKLAR

Ahşap Çit / Korkuluk

Ahşap çit ve korkuluk ürünleri; bahçe alanlarının sınırlandırılması, sınırlandırılması istenen alanların dekoratif görsellik kazandırılması ve güvenlikli alan oluşturulması maksadıyla tercih edilen, farklı modellerde ve farklı ağaç türlerinden üretilen malzemelerdir.
Çit ve korkuluk ürünlerimiz genellikle ithal çam ağaçlarından imal edilmektedir. İsteğe göre özel Afrika ağaçlarından da (sapelli, ıroko, vb.) yapılmaktadır. Fırınlanmış olarak nem oranının %12-16 arasında tercih ettiğimiz ithal çam ağacı isteğe göre kahverengi ve yeşil emprenye edilerek ağacın mantar ve böcek istilasına karşı uzun yıllar koruyucu görev görmesi sağlanır. Ayrıca en iyi ahşap dış cephe boyalarıyla da istenilen renkte boyanıp ahşabın UV ışınlarından ve olumsuz hava koşullarından uzun yıllar korunması sağlanır.
Çit ve korkuluk ürünlerimiz istenilen ebatlarda özel proje ve tasarım çalışması yapılarak, müşterilerimizin beklenti ve isteklerine en uygun koşullarda sunulmaktadır.
Çit ve korkuluk malzemelerimiz, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda tasarımlarına uygun olarak atölyede hazırlanır. Yerinde montajı yapıldıktan sonra son rötuş boyası yapılır.
Çit ve korkuluk modelleri konusunda, firmamızın sunmuş olduğu çit ve korkuluk modellerinden veya çeşitli ürünlerimizde uygulanmış olan modellerden tercih yapılabileceği gibi, müşterilerimiz tarafından tasarlanan veya farklı kaynaklar vasıtasıyla tarafımızdan talep edilecek ürünlerin de imalatı gerçekleştirilmektedir.
Çit ve korkuluk ürünleri, sert zemin üzerine montaj edilebileceği gibi, toprak zemin üzerine kazık çakma şeklinde de montaj edilebilmektedir.

KÖPRÜ, AHŞAP KÖPRÜ

AHŞAP KÖPRÜ

Dış mekânlarda ve bahçelerde; yapay göller, yapay su akıntıları, süs havuzları gibi yapıların üstlerinden geçişi sağlamak maksadıyla veya düz alanlarda görsel güzellikler kazandırmak maksadıyla ahşap malzemelerden yapmakta olduğumuz köprüler peyzaj alanlarında görsel zenginlik sağlamanın yanı sıra işlevsellik bakımından birbirine bağlanması istenen iki yaka arasında konforlu geçişi sağlayan yapılardır.
Çeşitli tasarım ve modellerimizle, ahşap köprü ihtiyaçlarınızda; istenilen ebatlarda beğenilerinize yönelik olarak hizmet vermekteyiz.
Köprü ürünlerimiz; genellikle ithal çam ağaçlarından imal edilmektedir. İsteğe göre özel Afrika ağaçlarından da (sapelli, ıroko, vb.) yapılmaktadır. Fırınlanmış olarak nem oranının %12-16 arasında tercih ettiğimiz ithal çam ağacı isteğe göre kahverengi ve yeşil emprenye edilerek ağacın mantar ve böcek istilasına karşı uzun yıllar koruyucu görev görmesi sağlanır. Ayrıca en iyi ahşap dış cephe boyalarıyla da istenilen renkte boyanıp ahşabın UV ışınlarından ve olumsuz hava koşullarından uzun yıllar korunması sağlanır.
Köprü ürünlerimiz alan ihtiyaçlarına göre istenen ağaç türleri ile proje ve tasarımlarına uygun olarak, müşterilerimizin beklenti ve isteklerine en uygun koşullarda sunulmaktadır.
Köprü malzemelerimiz, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda tasarımlarına uygun olarak atölyede hazırlanır. Yerinde montajı yapıldıktan sonra son rötuş boyası yapılır.
Köprü ürünlerimizi çeşitli modeldeki korkuluklar ile tercih edebilirsiniz. Söz konusu korkuluk modellerini tüm ürünlerimizde kullanılan veya tarafınızdan beğenilmiş olan farklı kaynaklardaki korkuluklardan tercih edebilirsiniz. Ahşap korkulukların yanı sıra dekoratif halatlar ile kombine edilmiş korkuluk modelleri de tercih edilebilmektedir.