MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN AĞAÇ KÖKENLİ MALZEMELER

2. MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN AĞAÇ KÖKENLİ MALZEMELER 

Mobilya yapımında kullanılan ağaç kökenli malzemeleri masif, (kereste) kaplama levha, kontrplak, kontrtabla, liflevha, yonga levha, kağıt ve reçine emdirilmiŞ veya plastik kaplı dekoratif levhalar olarak sınıflandırabiliriz.

Günümüzde teknolojik ve ekonomik zorunluluklar, masif ağaç malzemenin bazı olumsuz özelliklerinin araştırılmasını ve iyileştirilmesini ve de odun kökenli yeni diğer malzemelerin üretilmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle, mobilya ve yapı elemanlarında ağaç malzemenin yerine ikame olarak kullanılan yeni endüstriyel ağaç kökenli lif levha, yonga levha, laminat gibi malzemeler de üretilmiŞtir. Ülkemizde üretilen yonga levhaların yaklaŞık %80‟i, lif levhaların %70‟i mobilya üretiminde kullanılmaktadır.

Seri ve standart üretim tarzına uygun yapım süresini kısaltan ve kullanımı kolay olan ağaç kökenli bu tür malzemeler, seri mobilya üretiminde yeni bir dönem açmıŞtır. Teknolojik ve ekonomik koŞulların öne çıktığı endüstriyel olarak üretilen mobilyalarda ve estetik etmenlerin ön plana çıktığı ısmarlama mobilyaların biçimlenmesinde de bu malzemeler kullanılmaktadır.

2.1. MASİF AĞAÇ MALZEMENİN MOBİLYA YAPIMINDA KULLANIMI 

Masif ağaç malzeme, kereste veya kaplama levha olarak mobilya endüstrisinin sürekli birincil malzemesi olagelmiŞtir. Masif ağaç malzemenin doğal yapısı nedeniyle rahat ve huzur verici özelliği ve estetik özellikleri baŞka bir hammadde ile bugüne kadar doldurulamamıŞtır. Bu nedenle masif ağaç malzeme bugüne dek kullanılırlığını ve önemini büyük bir oranda korumuŞtur.

Uygulamada bugün genelde daha ucuz yarı mamul ağaç kökenli malzemelerden olan ağaç kökenli yapay levhalar, masif ağaç malzemenin yerine kullanılmaktadır. Ancak masif ağaç malzeme, yonga ve lif levhaların ve benzer malzemelerin kullanıldığı birçok üründe de çeŞitli oranlarda kullanım yeri bulmaktadır. Kısaca, ağaç kökenli malzemeler mobilya üretiminde ürün tiplerine ve konstüksiyon özelliklerine göre değiŞik oranlarda halen kullanılmaktadır.

Herhangi bir mobilya ünitesinin iŞlevsel durumuna göre, çeŞitli parça ve bileŞenlerini oluŞturan özellikleri çok değiŞik bulunmaktadır. Bu nedenle mobilyanın yapımında kullanılacak ağaç malzemeden istenilen özelliklerinde daha baŞlangıçta doğru bir Şekilde belirlenmesi zorunlu bulunmaktadır.

Ağaç malzemenin mobilya yapımında kullanımında malzemenin seçimi büyük önem taŞımaktadır. Uygun ağaç malzeme seçilmemiŞ ise ne kadar hassas çalıŞılırsa çalıŞılsın bazı problemler ortaya çıkabilmektedir.

Mobilya yapımında kullanılan masif ağaç malzeme için genelde uluslararası bir standart yoktur. Her ülke kendi standartlarını uygulamaktadır. TS 11356 Nisan 1994‟ e göre ülkemizde mobilya üretimimde kullanılacak kerestelerin özellikleri aŞağıdaki gibi olmalıdır.

Söz konusu standartlara göre kullanılacak kerestenin kurutulmuŞ olması gerekmektedir. Kereste rutubeti mekanlar için %8+2, ıslak mekanlar için %12+2 olması yararlı bulunmaktadır.

Mobilya yapımında kullanılacak kalas ve tahtaların karŞılıklı yüzleri birbirine paralel, komŞu yüzleri ise birbirine dik olmalıdır. Yanları alınmamıŞ kerestelerde ise biçilen yüzlerinin birbirine paralel olması istenmektedir.

OluklaŞma, eğilme, burulma gibi kurutma kusurları iŞlenme güçlükleri oluŞturmakta ve fireyi artırmaktadır. OluklaŞma 1. sınıf kereste de parça geniŞliğinin %1„i, 2. sınıf kereste de %2‟si, 3. sınıfta ise %4‟ü kadar bulunabilmektedir.

Eğilme ise 1. sınıfta bulunamazken, 2.sınıfta parça boyunun % 1‟i, 3. sınıfta %2‟si kadar yer alabilmektedir. Burulma kusuru ise ilk iki sınıfta bulunamazken 3.sınıf kereste de metrede 2 mm„yi geçememektedir.

İlgili standartta spiral liflilik Şeklinde de adlandırılan lif kıvrıklığı 1.sınıf kereste de %2, 2.sınıfta %3, 3.sınıfta %5 oranında bulunabilmektedir.

1. ve 2. sınıf kereste de basınç odunu bulunmaması gerekirken 3. sınıfta ise enine kesitin %25‟ine kadar bulunabilmektedir.

Yan ve yüz çatlağı 1.sınıf kereste de bulunmamalıdır. 2. sınıf ve 3. sınıf kereste de sığ çatlak bulunabilir. Ayrıca 3. sınıf kereste de parça boyunun 1/5„ini geçmeyen çatlaklar bulunabilmektedir. Halka çatlağı 1 ve 2. sınıf kerestede bulunmamalıdır. Parça geniŞliğinin 1/5‟ini geçmeyen halka çatlağına 3. sınıf kerestede izin verilmektedir.

1.,2.,3. sınıf keresteler de nokta budaklar bulunabilir. Çapı 15 mm‟yi geçmeyen sağlam budak 2.sınıfta, 25 mm‟yi geçmeyen sağlam budak ise 3.sınıf kereste de bulunabilmektedir. Ayrıca budak çapları toplam parça geniŞliğinin 2.sınıfta % 5‟ini, 3.sınıfta %10‟unu geçememektedir.

Her üç sınıf kereste içinde reçine kesesine izin verilmemektedir.

İç kabuk bir ve ikinci sınıf kerestede de bulunmamakta ancak 3. sınıfta eni 2 mm‟yi boyuda 50 mm‟yi geçmemek koŞulu ile en çok 2 adet bulunabilmektedir.

Direnç değerlerini önemli ölçüde düŞüren ve aynı zamanda görünüŞ bozukluklarına da neden olan çürük, kovuk, böcek deliği 1 ve 2. sınıf kereste de bulunmamalıdır. 3. sınıf kerestede ise her birinden iki tane küçük delik bulunabilmektedir.

Yanları alınmamıŞ keresteler de dikkate alınmayan sulama yanları alınmıŞ 1. sınıf kerestede bulunmaması gerekmektedir. 2.sınıf kerestede bir kenarda olmak kaydıyla parça geniŞliğinin en çok 1/10‟u kadar, 3.sınıf kerestede ise her iki kenarda parça geniŞliğinin en çok 1/10‟ una kadar izin verilmektedir.

GörünüŞ bozukluklarına neden olan renklenme kusurunun 1. sınıf kereste de bulunmasına izin verilmemektedir. 2.sınıfta kereste yüzey alanının %10‟u, 3.sınıf kerestede ise %20 „si kadar bulunmasına müsaade edilmektedir.

Yukarıda sıralanan kusurlardan renklenme ve sulama önemsiz olarak kabul edilirken, diğerleri önemli kusur olarak sayılmaktadır.

Üreticiler genellikle üretecekleri modele ve kullanım yerine göre kendi standartlarını seçmektedirler. Bu sınıflandırma, bir modelin tümüne göre değil, model parçalarına göre yapılmaktadır.

Genel olarak sınıflandırmalar, üretilecek ürün kısımlarına göre 4 grupta toplamaktadırlar. Bu sınıflandırma da çeŞitli kalite sınıflarının kullanım yerleri aŞağıdaki gibidir.

Sürekli görünen kısımlar (Masa tablası, çekmecelerin önü, sandalye iskeletleri) da I. sınıf,

Arasına görünür kısımlar (çekmecelerin yan ve arka kısımları) da II. sınıf,

Görünmeyen kısımlar (örtücü yüzey iŞlemi uygulanacak parçalar, tespit elemanları) da III. sınıf,

Kaplamalı kısımlar (Kontrtabla üretiminde kullanılan masif parçalar) da ise 3.sınıf ve daha düŞük kalitede masif malzemeler kullanılabilmektedir.

Mobilya endüstrisinde kullanılan masif ağaç malzemenin biçme Şeklinin de özellikle görünüm özelliklerine etkisi önemlidir. Teğet kesiŞ ise daha güzel bir görünüm elde edilir. Öz ıŞınları sadece enine olarak görünürler. Genellikle yıllık halkalar ne kadar bariz olarak görünürse, yüzeydeki görünümlerde o kadar belirgin olmaktadır.

Mobilya endüstrisin de kullanılan ağaç türlerine uygulanacak kesiŞ Şekilleri ile ne gibi bir görünüm sağlanacağının bilinmesi ve ona göre uygulanma yapılması gerekmektedir. Çünkü masif kereste ve ağaç kaplama mobilyada estetik bir görünüm, ancak bu surette sağlanabilmektedir.

2.1.1. Mobilya Üretimi İçin Masif Ağaç Malzeme de Aranılan Özellikler 

Mobilya üretiminde kullanılan ağaç malzemede güzel görünüm, renk ve tekstür bakımından üstünlük (homojen olması), kolay iŞlenmesi ve düzgün yüzey vermesi, üst yüzey iŞlemlerine uygun olması, bitkisel ve hayvansal zararlılara dayanıklı olması, ardaklanma ve böcek deliği gibi kusurların olmaması, budaksız ve düzgün lifli olması, iyi bükülebilmesi, iklim koŞullarında dayanıklı, daralma ve geniŞleme yüzdelerinin düŞük olmasıdır.

Genelde odun rutubeti % 8±2 olup, mutfak mobilyasında % 10±2, bank yapımında ise hava kurusu olması, kurutma özelliklerinin (çatlama, çarpılma, eğilme vb.) iyi olması, tutkallanma özelliklerinin yüksekliği, direnç özelliklerinin (sağlamlık, dayanıklılık, sertlik vs.) yüksek olması, özgül ağırlığının yukarıdaki özellikleri sağlayacak değerlerde ve okul masası yapımında 0.5 gr/cm3‟den büyük olması, görünen yüzeylerde TS 51, TS 820‟ye göre 1. ve 2. sınıf olması, görünmeyen kısımlarda kullanılan iŞin fonksiyonunu azaltmayacak nitelikte olması gibi özellikler aranmaktadır.

Mobilya yapımında masif ağaç malzemenin yeğlenmesine neden olan daha önce belirtilen özelliklerinin yanında anizotrop malzeme oluŞu, atmosferik hava koŞullarında bağıl nem ve sıcaklığın değiŞmesi ile rutubet alıp vererek boyutlarında daralma ve geniŞlemelerin ortayaçıkması, çürümeyi, renk değiŞtirmeyi, böcek ve hayvansal zararlılara dayanıksız oluŞu, kusurlar içermesi sakınca yaratmaktadır.

Masif ağaç malzemenin rutubet alıp vererek boyutlarında daralma ve geniŞlemelerin ortaya çıkması özellikle sakınca yaratmaktadır. Masif ağaç malzemenin rutubet alıp vermesi ile ortaya çıkan çatlaklar, renk değiŞmeleri, kalın ve ince kısımlar, çukurlaŞmıŞ ek yerleri gibi kusurlar malzemenin kullanımını zorlaŞtırmakta, ayrıca göz zevkini bozarak hoŞ görülmemektedir. Örneğin; DaralmıŞ veya geniŞlemiŞ çekmece veya pencere kanadının fonksiyonu azalmakta ve fonksiyonel olarak hiç bir iŞe yaramamaktadır.

Bu kusurlardan çatlaklar masif ağaç malzemenin iç ve dıŞ tabakaları arasında oluŞan rutubet farkları ile 3 anatomik yönde değiŞik miktarda çalıŞmasından olmaktadır.

Şekil değiŞmeleri ağaç malzemenin değiŞik düzlemlerinde rutubet kaybı sonucu ortaya çıkan farklılaŞmalar olup, çarpılmalar adı da verilmekte ve eğilme, kamburlaŞma, dönükleŞme, kristalleŞme ve çanaklaŞma gibi tipleri bulunmaktadır.

Renk değiŞmeleri ise daha çok sıcaklık ve rutubet faktörleri ile oksidasyon nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda belirtilen kusurların önlenmesi için ilk planda ağaç malzemelerin aŞağıdaki çizelge de belirtilen kullanım yerlerine uygun rutubet derecelerine kadar kurutulmaları gereklidir.

çizelge

Yukarıda açıklanan Şekil ve boyut değiŞmeleri gibi kusurlara ağaç malzemenin tekniğine uygun olarak kurutularak engel olunmuŞ olsa dahi, diğer hatalardan kalın ve ince kısımlar, çukurlaŞmıŞ veya açılmıŞ ek yerleri, üretim esnasında ve bazen de yıllarca kullanıldıktan sonra da ortaya çıkabilmektedir.

Örneğin; Kenarlarından yapıŞtırılmıŞ 2 kereste ele alalım. Bunlardan birisi %7, diğeri ise %13 odun rutubetine sahip olsun, her ikisi 20°C ve %55 bağıl neme sahip depoya konulursa, bu koŞullarda %10 odun rutubetine ulaŞmak isteyeceklerdir. %7 rutubete sahip olan kısım, önce uçlardan rutubet olarak geniŞleyecek, %13 rutubetli kısım ise uçlardan rutubet kaybederek daralacaktır. Bu nedenle geniŞleyen ağaç malzeme de, iç ve dıŞ kısımlar arasındaki rutubet farkı nedeni ile muhtemelen orta kısım da çatlaklar, daralan kısımda ise ek yerinin kenarında açılmalar olacaktır.

Mobilya atölyesinde iŞleme sırasında rutubet ile ilgili diğer bir sorun ise ağaç malzemenin tutkal yardımı ile birleŞtirilmesi sırasında ortaya çıkmaktadır. İstenilen boyuta indirgenen ve % 9 rutubete sahip ağaç malzeme, birkaç gün %12 rutubete sahip iklim koŞullarında bırakıldığında, birleŞme yerleri rutubet alarak geniŞlediği için daha sonra birbiri ile birleŞtirilmeleri zorlaŞmaktadır.

Bilindiği gibi rutubet, ağaç malzemenin liflere paralel yönde, teğet ve radyal yönüne göre daha hızlı alınmaktadır. Tutkal yardımı ile birleŞtirilmek için bekletilen ve belli boyutlara indirilmiŞ olan ağaç malzemenin, istiflenmiŞ durumda yalnız alt ve üst kısımları tüm iklim koŞullarından etkilenmekte, uçlara rastlayan kısımlar ise daha fazla rutubet alıp vermektedir.

Daha önce ek yerleri ne kadar iyi hazırlanmıŞ olursa olsun, rutubet alarak geniŞlemiŞ ise, bunların birleŞtirilmeleri zorlaŞmaktadır. Planyalamadan önce, bu rutubetin ek yerinden uzaklaŞtırılamaması durumunda, kereste makineye verildiğinde, geniŞleme nedeni ile tutkallanacak kısım daha fazla kesilerek, ağaç malzeme kuruduğunda bu kısımda çökükler oluŞacaktır. Bu nedenle birleŞtirilmek için bekleyen hazırlanmıŞ ağaç malzeme kısımları arasında rasyonel bir denge bulunmalıdır. Aksi takdirde rutubet değiŞiklikleri yuvaların daralmasına, zıvanaların geniŞlemesine neden olmaktadır.

Ayrıca tamamlanan malzemenin zımparalanıp cilalanmasından önce, yeniden kullanılacağı yerin rutubet miktarına uygun olarak klimatize edilmesi gerekmektedir. Mobilya üretiminde elemanların zorlukla karŞılaŞmadan bir araya getirebilmesi için ağaç malzemenin uygun boyutlarda titizlikle kesilip Şekil verildiği yer biçme ve iŞleme atölyesidir. Bu atölyede ağaç malzemenin rutubet miktarı %9–12 arasında olmalıdır.

Burada çalıŞan ustanın mobilya elemanlarının rutubet miktarlarında daha sonra meydana gelecek değiŞmeleri göz önünde tutarak, makineleri belli bir toleransta ayarlaması gerekmektedir. Mobilya üretimin de kullanılan makinalar da, parçaların sabit veya hareketli olarak iŞlenmesi sırasındaki hassassızlardan doğabilecek kusurların ±0.05 mm‟yi geçmemesi gerekir. İyi bir üretimde bu değer maksimum. bir değerdir.

Makinaların dıŞında iŞlenen ağaç malzemelerin yapısına bağlı olarak doğabilecek kusurların ± 0.1 ile 0.3 mm arasında olması ve bu değerleri maksimum yönde geçmemesi gerekir. Bu toleranslar da farklı rutubetten oluŞan kabul edilebilir bir durumdur. Çünkü iŞlenme esnasında oluŞan sürtünme ısısından ötürü ağaç malzemenin iŞlenen kısmı rutubet kaybeder, sonra da denge rutubetine gelir.

Ağaç malzemenin çalıŞması sonucu istenmeyen boyut değiŞiklikleri ve bu değiŞimin ortaya çıktığı ürünlerdeki deformasyonlar serbest bırakılması suretiyle önlenebilir. Bu da mobilya da kullanılacak elemanların kullanım yerindeki fonksiyonuna göre istenilen kalite sınıfında seçilmesi, kullanım yeri koŞullarına uygun kurutulması ve daha sonra tekniğine uygun birleŞtirilmesi sureti ile olmaktadır.

Mobilya da deformasyonlar, konstrüksiyon bakımından deformasyonun serbest durumda bırakılması veya geliŞiminin engellenmesi suretiyle önlenmektedir.

Genellikle daha önce belirtilen hususlara dikkat edilerek üretilen mobilya elemanlarının konstrüktiv önlemler de göz önünde tutularak montajından sonra, rutubet değiŞmelerinin neden olduğu problemler azalmaya baŞlamaktadır.

Mobilya üretimi sırasında ağaç malzemenin rutubet alıŞveriŞine fazla katılan enine kesit kısımları masifleme veya diğer kenar kaplama iŞlemleri ile kapatılıp cilalanması ile malzeme çevre iklim koŞullarındaki rutubet değiŞmelerine karŞı önemli ölçüde korunmaktadır. Ancak mobilyanın kıtalar arası nakledilmesi gerektiğinde, mobilya üreticisinin kullanım yerindeki iklim koŞullarını belirlemesi gerekmektedir. Bu koŞullara uygun olarak ağaç malzemenin kurutulup, iŞlenmesi ve örneğin; gemilerde olduğu gibi yüksek bağıl nemden etkilenmemesi için plastik örtüler ile sıkıca kapanması Şarttır.

Kullanım yeri koŞullarına uygun olarak kurutulup ve iŞlenen ağaç malzeme, herhangi bir nedenle dıŞarıda depo edilecek olursa yağmur ve güneŞ etkisinden korunmalıdır.

Ayrıca masif ağaç malzemeden yapılan mobilyaların ağır olması ve iŞlenmesinde malzeme kaybının yüksek olmasını da belirtmek gerekmektedir. Bu nedenle masif ağaç malzemenin görünüŞ, konstrüksiyon ve ekonomik bakımdan baŞka bir malzeme ile doldurulamayan mobilya kısımlarında kullanılması gerekmektedir. Özellikle oturma ve yatma mobilyalarında tercih edilmelidir.

2.1.2. Mobilya Yapımında Masif ve Kaplama Levha Olarak Kullanılan Önemli Ağaç Türleri 

Mobilya endüstrisinde masif ve ağaç kaplama levha olarak çok çeŞitli ağaç türlerinden yararlanılmaktadır. Ağaç malzemenin kullanımında değiŞen moda koŞulları ve tercih edilen ağaç malzemenin piyasada bulunup bulunmaması veya temin edilmesinde güçlüklerle karŞılaŞılması gibi nedenlerle zamanla değiŞiklikler görülmektedir.

Öyle ki, yurdumuzda önceleri bol miktarda bulunan Karaağaç (Ulmus spp) mobilya üretiminde kullanılmıŞ, daha sonra ise yeterince temin edilememesi nedeniyle Doğu Kayını (Fagus orientalis), Ceviz (Juglans nigra), Kızılağaç (Alnus spp), MeŞe (Quercus spp), DıŞbudak (Fraxinus spp), Kestane (Castanea spp), Akçaağaç (Acer spp), Ihlamur (Tilia spp) vb. ağaç türlerinin kullanımına gidilmiŞtir.

Genel olarak yapraklı ağaç türlerinin mobilya üretiminde kullanımı, iğne yapraklı ağaç türlerine oranla daha fazladır. Son yıllarda ülkemizde ve özellikle İskandinav ülkelerinde ibreli türlerin odunları modern ve klasik çeŞitli mobilyaların üretiminde tercih edilmeye baŞlanmıŞtır.

Ağaç kökenli malzemelerin ilk önceleri masif hammadde olarak daha sonraları ise yonga levha ve lif levha gibi yarı mamullerin üretilmesi ile mobilya endüstrisinde kullanım alanı daha da yaygınlaŞmıŞ bulunmaktadır.

Ülkemizde kaliteli mobilyalarda Karaağaç (Ulmus spp), MeŞe (Quercus spp), Ceviz (Juglans nigra) gibi yapraklı ağaç türleri tercih edilmektedir. Genellikle iğne yapraklı ağaç türleri ve bazı yapraklı ağaç türleri Kayın (Fagus orientalis), Kavak (Populus spp) ise astar kaplama olarak daha yaygın olarak kullanım bulmaktadır.

İskelet mobilya modellerinin üretiminde, büro ve okul mobilyaları ile döŞemeli mobilyalarda kayın kerestesinin kullanımı bu ağaç türünün direnci, sertliği ve bükülme özelliklerinin uygunluğu nedeniyle tercih edilmektedir. İğne yapraklı ağaçlardan Çam ve Ladin ise daha çok çerçeve, kasa, çekmece ve masa konstrüksiyonlarında kullanılmaktadır.

Konut mobilyalarında özellikle görünen kısımlarda hatasız kalitede MeŞe, DiŞbudak, Karaağaç, Akçaağaç, Kiraz, Ceviz, HuŞ gibi ağaç türleri kullanım bulmaktadır.

Son yıllarda bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Ülkemizde de mobilya üretiminde denizaŞırı ülke ağaç türlerinin odunlarının kullanımı da yaygınlık kazanmaktadır. DenizaŞırı ağaç türlerinin mobilyacılıkta kullanılması genellikle günün moda koŞullarına bağlı olarak değiŞmekte ve Tik (Tectona grandis), Palisander (Dalbergia spp), Amerikan Maunu (Swetenia macrophylia) veya Makore (Tieghemella heckelii) gibi türler öncelikle tercih edilmektedir.

Mobilyacılıkta egzotik ağaç türlerinin seçiminde ilk planda bu ağaç malzemelerdeki kalite özellikleri ile daha azda olsa iŞlenmelerinde karŞılaŞılan zorluklar kullanımda etkili olmaktadır.

Mobilya endüstrisinde gerek masif ve gerekse kaplama levha olarak genellikle kullanılan DenizaŞırı Ağaç türleri Şu Şekilde sıralanabilir.

Afrika Ülkelerinden:

ABANOZ ( Diospyros ebenum), AFRORMOSİA(Pericopsis elata), ANINGRE(Aningeria robusta), AVODİRE(Turraenthus africanus), BİLİNGA(Nauclea trillesii), BOİRE(Detarium senegelanse), BUBİNGA(Goibourtia tessmannii), DİBETOU(Lovoa trichilioides), FRAMİRE(Terminalia ivorensis), KHAYA(Khaya spp), KOSİPO(Entandrophragma condellei), KOTİBE(Nesogordonia papaverifa), KOTO(Pterygota macrocarpa), MAFAMUTİ(Piptenia buchananii), MAKORE(Tieghemella heckelli), MANZONİA(Mansonia altissima), MOVİNGUİ(Distemanthus benthamianus), MUNİNGA(Pterocarpus angolensis), OKOUME(Ocoume klainea), MUTENYE(Goibourtia arnoldiana), OVENGKOL(Goibourtia ehie), SAPELLİ(Entandrophragma cylindricum), SIPO(Entandrophragma utile), TCHTOLA/AGBA(Oxystigma oxypyllum), TSANYA(Pausinystalia macreras), TİEMA(Entadrophragma angolense), WENGE(Milletia laurentii), ZINGANA(Microberlinia brazzavilensis).

Asya Ülkelerinden

ABANOZ (Diospros spp), YELLOW LAUAN(Shorea kulanti), MARBLEWOOD (Diospyros marmorata), PUNAH(Tetramerista glabra), PUNAH (Tetramerista glabra), SATIN(Chororxylon swietenia), WHİTE SERAYA (Shorea plicata), TİK(Tectona grandis).

Amerika Ülkelerinden

COTİVO (Copaifera prioria), DEGANE(Calycophyllum candissimum), GUAPINOL (Hymneae courbaril), H.AMERİKAN MAUNU (Swietenia macrophylla), PALİSANDER (Dalbergia spp), PURPLEHEART(Peltogyne pubescens).

Mobilya yapımında, daha önceden olduğu gibi bugünde, özellikle H.Amerikan Maunu ve Sapelli, Sipo, Kosipo, Tiama, Khaya gibi Afrika maunu türleri ile Makore, Dibetou, Zebrano, Mutenye, Boire, Tik, Avodire özellikle aranılan denizaŞırı ağaç türleridir.

Ayrıca açık renkli olmalarına rağmen diğer renk tonları ile kolayca renklendirilebildikleri için Aningre ve koto da tercih edilmektedir.

Yukarıda belirtilen ağaç türlerinden Abanoz, Aningre, Makore, Tik, Satın, Marble Wood, Purplehart ve Guapinol özellikle masif olarak kullanılan odun türleridir. Oboto, Degane ve Mafamuti‟den daha ziyade masa, Avodire ve Tik‟den ise bahçe mobilyası yapımında daha çok yararlanılmaktadır.

 kaynak: Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sait Dündar SOFUOĞLU